[1]
Böck, A. 2014. Name Me – ein Porträt als Dialog anhand des Namensystems der Kelabit. QJB – Querelles. Jahrbuch für Frauen- und Geschlechterforschung. 17, (Juli 2014). DOI:https://doi.org/10.15461/24.